Onafhankelijk advies

Na de visuele inspectie is het steeds mogelijk, dat op basis van het rapport blijkt, het noodzakelijk is de aanwezige asbest te verwijderen. Door de vaktechnische kennis binnen het ASP-team zullen wij u onafhankelijk advies geven over de geschikte saneerders voor uw gebouw. Hierbij zullen we opzoek gaan naar de meest prijs/kwaliteitsvolle saneerder. Deze zal bekomen worden door de verschillende, mogelijke saneerders te quoteren op volgende, noodzakelijke kenmerken:


  • Beschikt de saneerder over de vereiste erkenningen en conformiteit met de wet?

  • Beschikt de saneerder over voldoende kennis en ervaring voor uw project?

  • Is de gevraagde prijs representatief voor uw project?

  • Kan de dienst tijdig aangeboden worden?

Archeologienota

Wanneer is een archeologienota nodig?


Of u al dan niet verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

• de totale oppervlakte van de betrokken percelen
• de oppervlakte van de geplande bodemingrepen (inclusief omgevingsaanleg zoals groen, verharding, nutsleidingen,…)
• de ruimtelijke bestemming van het terrein
• de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site/vastgestelde archeologische zone

De criteria en drempels zijn verschillend voor


• omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
• omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

De belangrijkste krijtlijnen zijn voor een stedenbouwkundige vergunning een projectzone groter dan 3000 m² EN dat de som van de bodemingrepen groter is dan 1000 m². Voor verkavelingen moet het perceel groter zijn dan 3000 m².

Bij projecten buiten woon- of recreatiegebied dient de som van de bodemingrepen groter te zijn dan 5000 m².
In archeologische zones en beschermde zones is de drempel van de kavel slechts 300 m².

Controleer aan de hand van deze link of een archeologisch vooronderzoek nodig is voor uw project.

Wilt u een asbestinventaris laten maken?