Asbestinventarisering

Het hoofddoel van de asbestinventaris is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de totstandkoming hiervan, wordt het gebouw in kwestie visueel geïnspecteerd door een ervaren deskundige van ASP Consultancy.
Tijdens deze inspectie staat de veiligheid van de klant en medewerker steeds voorop. Verder zal men gedurende de rondgang stalen nemen als men asbestverdachte materialen aantreft. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen.
De analyse van deze monsters gebeurt door een laboratorium, erkend door de FOD WASO"

Particulieren

ASP Consultancy staat in voor de inventarisering van alle asbesthoudende materialen in uw woning. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van een visuele inspectie, gevoerd door een deskundige. Deze persoon in kwestie heeft een zeer goed inzicht in de bouwmethoden die destijds toegepast werden. Dit is tevens een zeer belangrijk gegeven om inzicht te krijgen in diverse verborgen asbesttoepassingen, aanwezig in uw wooneenheid. Door deze deskundigheid kunnen de verscheidene asbestbronnen op een overzichtelijk wijze weergegeven worden in het uiteindelijke rapport. Het uiteindelijke rapport wordt verkregen door de volgende stappen te doorlopen:

Werkgever

Het welzijn van de werknemers is de dag van vandaag een zeer belangrijk gegeven. Bij deze is de asbestinventaris wettelijk verplicht (K.B. 16 maart 2006) bij een werkgever-werknemer situatie. Met ander woorden heeft de inventaris als doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, zal er bij deze inspectie en staalname niet destructief te werk gegaan worden. Concreet zal dergelijke asbestinventaris verkregen worden door volgende stappen te doorlopen:

Eerste hulp bij schadegevallen

Bij ASP Consultancy kunt u ook terecht voor contaminatievaststellingen. Na een brand, stormschade of een fout van de aannemer komt ASP Consultancy ter plaatse om in kaart te brengen in hoeverre de omgeving gecontamineerd is met asbest.

Hoe gaan we te werk?

1

Het voeren van een vooronderzoek

Hier worden de plannen (moesten ze aanwezig zijn) geanalyseerd. Tevens wordt er gekeken naar voorgaande al dan niet aanwezige inventarissen.

2

Inspectie ter plaatse

Bij deze stap zal onze deskundige de diverse onderdelen van het gebouw grondig bestuderen. Bij verdachte toepassingen zal er een monstername aan te pas komen. Deze monsters worden in het labo grondig geanalyseerd, wat het mogelijk maakt onderbouwde conclusies te trekken.

3

Samenbundeling van de waarnemingen

Na de verschillende waarnemingen, verkregen door de visuele inspectie, is het noodzakelijk deze op een overzichtelijke wijze samen te bundelen tot een geheel. Hierbij zullen ook de laboresultaten van de genomen monsters geconverteerd worden naar het algemeen rapport.

4

Aflevering Rapport

Het rapport wordt ter beschikking gesteld. Dit rapport bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen, risicoanalyse met bijhorend beheerprogramma.

5

Onafhankelijk advies

Steeds is het mogelijk dat op basis van de asbestinventaris blijkt, het noodzakelijk is alvorens de werknemers hun werk uit te laten voeren, het aanwezige asbest te saneren. Hierbij zullen we de klant in kwestie adviseren over geschikte saneerders voor het project. Tevens zullen we hierbij een kostenraming voor de verwijdering in kaart brengen.

Wilt u een asbestinventaris laten maken?