Bedrijven

Onze werkwijze

Voor bedrijven

Het welzijn van de werknemers is de dag van vandaag een zeer belangrijk gegeven. Bij deze is de asbestinventaris wettelijk verplicht (K.B. 16 maart 2006) bij een werkgever-werknemer situatie. Met ander woorden heeft de inventaris als doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, zal er bij deze inspectie en staalname niet destructief te werk gegaan worden. Concreet zal dergelijke asbestinventaris verkregen worden door volgende stappen te doorlopen:

01.

Het voeren van een vooronderzoek

Hier worden de plannen (moesten ze aanwezig zijn) geanalyseerd. Tevens wordt er gekeken naar voorgaande al dan niet aanwezige inventarissen.

Inspectie ter plaatse

Bij deze stap zal onze deskundige de diverse onderdelen van het gebouw grondig bestuderen. Bij verdachte toepassingen zal er een monstername aan te pas komen. Deze monsters worden in het labo grondig geanalyseerd, wat het mogelijk maakt onderbouwde conclusies te trekken.

02.
03.

Samenbundeling van de waarnemingen

Na de verschillende waarnemingen, verkregen door de visuele inspectie, is het noodzakelijk deze op een overzichtelijke wijze samen te bundelen tot een geheel. Hierbij zullen ook de laboresultaten van de genomen monsters geconverteerd worden naar het algemeen rapport.

Aflevering rapport

Het rapport wordt ter beschikking gesteld. Dit rapport bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen, risicoanalyse met bijhorend beheerprogramma.

04.
05.

Onafhankelijk advies

Steeds is het mogelijk dat op basis van de asbestinventaris blijkt, het noodzakelijk is alvorens de werknemers hun werk uit te laten voeren, het aanwezige asbest te saneren. Hierbij zullen we de klant in kwestie adviseren over geschikte saneerders voor het project. Tevens zullen we hierbij een kostenraming voor de verwijdering in kaart brengen.

Neem nu contact met ons om een afspraak te maken