Particulier

Onze werkwijze

Voor particulieren

ASP Consultancy staat in voor de inventarisering van alle asbesthoudende materialen in uw woning. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van een visuele inspectie, gevoerd door een deskundige. Deze persoon in kwestie heeft een zeer goed inzicht in de bouwmethoden die destijds toegepast werden. Dit is tevens een zeer belangrijk gegeven om inzicht te krijgen in diverse verborgen asbesttoepassingen, aanwezig in uw wooneenheid. Door deze deskundigheid kunnen de verscheidene asbestbronnen op een overzichtelijk wijze weergegeven worden in het uiteindelijke rapport. Het uiteindelijke rapport wordt verkregen door de volgende stappen te doorlopen:

01.

Het voeren van een vooronderzoek

Hier worden de plannen (moesten ze aanwezig zijn) geanalyseerd. Tevens wordt er gekeken naar voorgaande al dan niet aanwezige inventarissen.

Inspectie ter plaatse

Bij deze stap zal onze deskundige de diverse onderdelen van het gebouw grondig bestuderen. Bij verdachte toepassingen zal er een monstername aan te pas komen. Deze monsters worden in het labo grondig geanalyseerd, wat het mogelijk maakt onderbouwde conclusies te trekken.

02.
03.

Samenbundeling van de waarnemingen

Na de verschillende waarnemingen, verkregen door de visuele inspectie, is het noodzakelijk deze op een overzichtelijke wijze samen te bundelen tot een geheel. Hierbij zullen ook de laboresultaten van de genomen monsters geconverteerd worden naar het algemeen rapport.

Aflevering rapport

Dit rapport zal vanaf 2021 verplicht zijn bij de verkoop van een wooneenheid, gebouwd voor 2001. Tevens zal deze inventarisatie verplicht zijn vanaf 2032 voor iedere woning met risicobouwjaar 2001. De algemene inhoud van dergelijk rapport = ( Inventarisatie per lokaal, fotografisch dossier, situering asbesthoudende materialen op grondplannen, bepaling blootstellingsrisico’s & hoeveelheden verdachte materialen).

04.
05.

Onafhankelijk advies

Na de inventarisatie zullen we aanbevelingen doen over het al dan niet saneren van het asbest in uw woning. Tevens zullen we voor u de geschikte saneerder zoeken die voldoet aan de eisen om deze sanering tot een goed einde te brengen. Ook zullen we hierbij een kostenraming voor de verwijdering in kaart brengen.

Neem nu contact met ons om een afspraak te maken